•  رتبه یکم:
 • پنج میلیون تومان جایزه نقدی
 • حمایت در تجار‌ی‌سازی ایده و راه‌اندازی کسب و کار و استقرار پایلوت در دانشگاه تهران (در صورت معرفی تیم توانمند)
 • حمایت به منظور استفاده از امکانات و زیرساخت‌های دانشگاه برای راه‌‌اندازی کسب و کار
 • ·    رتبه دوم:
 • سه میلیون تومان جایزة نقدی
 • حمایت در تجاری‌سازی ایده و راه‌اندازی کسب و کار
 • ·    رتبه سوم:
 • یک میلیون تومان جایزة نقدی
 • همه طرح‌های منتخب:
 •  اعطای لوح تقدیر از سوی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران
 • معرفی در سایت مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه تهران