مسابقه
ایده پردازی نوآورانه برای تحویل غذای رزرو شده توسط سامانه تغذیه در رستوران‌های دانشگاه
تاریخ پایان ارسال خلاصه آثار 1397-08-23
تاریخ اعلام نتیجه بررسی خلاصه آثار 1397-08-28
تاریخ شروع ارسال اصل آثار 1397-08-28
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1397-09-17
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1397-09-24
1397-10-05
1397-10-12