تمدید زمان ارسال چکیده‌ها
1397-08-20

با توجه به استقبال گسترده از مسابقه، زمان ارسال چکیده‌ها تا روز سه‌شنبه مورخ 97/08/22 تمدید شد. لازم به‌ذکر است که امکان تمدید مجدد این تاریخ وجود نخواهد داشت.